Kontrola skarbowa – odwołania Tarnowskie Góry

Przeprowadzeniem kontroli skarbowej zajmuje się dyrektor urzędu kontroli skarbowej, Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej oraz Minister Finansów. Są to organy na co dzień niezwiązane z bieżącymi rozliczeniami podatkowymi podatników. Warto jednak nadmienić, że samych czynności kontrolnych dokonuje inspektor kontroli skarbowej, niemający statusu organu kontroli skarbowej.

Cel i rozpoczęcie kontroli skarbowej

Do głównych celów kontroli skarbowej należą ochrona interesów Skarbu Państwa oraz zagwarantowanie skuteczności wykonywania zobowiązań podatkowych, a także wielu innych należności, które stanowią dochód budżetu państwa. W skład zadań organów kontroli skarbowej wchodzą:
– badanie gospodarowania mieniem państwowym,
– kontrolę gospodarowania środkami unijnymi,
– badanie obrotu towarowego z zagranicą.
Jak można zauważyć uprawnienia kontrolne organów kontroli skarbowej są zdecydowanie większe od zakresu uprawnień organów podatkowych. Ponadto inspektorzy kontroli podatkowej mogą użyć środków przymusu bezpośredniego, a także posiadają uprawnienia dotyczące użycia broni palnej.

Aby jednak doszło do wszczęcia postępowania kontrolnego, chęć taką musi wyrazić organ kontrolny. Doręczając kontrolowanemu upoważnienie do przeprowadzenia kontroli, zostaje rozpoczęty proces wszczęcia postępowania kontrolnego. Jednakże organ podatkowy musi powiadomić kontrolowanego o zamiarze wszczęcia postępowania kontrolnego. Obowiązkiem organu kontroli skarbowej jest powiadomić kontrolowanego przynajmniej 7 dni przed jego wszczęciem, choć nie dotyczy to kontroli zwrotu VAT.

Przebieg kontroli skarbowej oraz jej zakończenie

Organ kontroli skarbowej zarówno wszczyna, jak i prowadzi postępowanie kontrolne w oparciu o przepisy ordynacji podatkowej. To, co różni organ kontroli skarbowej od podatkowej to brak zawiadomienia kontrolowanego o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej. Kontrolę podatkową kończy protokół, a podatnik może złożyć do 14 dni zastrzeżenia oraz wyjaśnienia. Protokół kończy kontrolę, ale nie jest zakończeniem tegoż postępowania.

Postępowanie kontrolne kończy się decyzją wydawaną na podstawie ordynacji podatkowej, a kontrolowany otrzymuje 7-dniowy termin, w którym może się wypowiedzieć na temat zebranych dowodów.

Kontrola skarbowa odwołania Tarnowskie Góry

Kontrola skarbowa odwołania Tarnowskie Góry to miejsce, gdzie można złożyć zarówno wniosek odwoławczy, jak i korektę deklaracji po kontroli podatkowej. Kontrola skarbowa odwołania Tarnowskie Góry składa się w terminie 14 dni od doręczenia decyzji.